Podmienky využívania vernostnej karty

Podmienky platné od: 25. 05. 2018

 I.          VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Club Card spoločnosti Olympic Casino je osobná vernostná karta (ďalej len „Club Card“) vydaná súkromnej osobe spoločnosťou: OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Viedenská cesta 7,  851 01 Bratislava, IČO: 35 953 080, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37413 (ďalej len OLYMPIC CASINO), ktorá umožňuje jej používateľovi získavať bonusové body (ďalej len Bonusové body) počas hrania hazardných hier v kasínach  OLYMPIC CASINO a získať výhody z poskytnutých produktov a služieb.
 2. Club Card je platná vo všetkých kasínach spoločnosti OLYMPIC CASINO.
 3. Informácie o úrovniach a platných výhodách Club Card sú uvedené na domovskej stránke www.olympic-casino.sk.
 1. II.         PODMIENKY ZÍSKANIA A POUŽÍVANIA CLUB CARD
 1. Na získanie Club Card vyplní osoba príslušnú žiadosť. Po prijatí žiadosti spoločnosťou OLYMPIC CASINO spoločnosť OLYMPIC CASINO vydá žiadateľovi Club Card. Vydanie Club Card na základe podpísanej žiadosti žiadateľa sa považuje za uzatvorenie  zmluvy medzi žiadateľom o jej vydanie Club Card  a spoločnosťou OLYMPIC CASINO.
 2. Club Card je vlastníctvom spoločnosti OLYMPIC CASINO a jej vydaním spoločnosť OLYMPIC CASINO udeľuje právo na jej používanie žiadateľovi o jej vydanie ako používateľovi Club Card (ďalej len Používateľ Club Card).
 3. Na získanie výhod Club Card musí byť karta Používateľom Club Card predložená spolu s dokladom totožnosti.
 4. Club Card je osobná karta a nesmie byť Používateľom Club Card poskytnutá iným osobám. Zamestnanec OLYMPIC CASINO je oprávnený na účely identifikácie požiadať Používateľa Club Card o predloženie dokladu totožnosti. OLYMPIC CASINO má právo zrušiť a/alebo  zabaviť Club Card v prípade jej zneužitia.
 5. Strata alebo krádež Club Card musí byť spoločnosti OLYMPIC CASINO bezodkladne oznámená na čísle +421 907 891 003 alebo emailom na: Gabriela.Martosyova@oc.eu. Stratená alebo odcudzená Club Card bude následne zrušená.
 6. Na získanie novej Club Card sa musí Používateľ Club Card obrátiť na niektoré kasíno spoločnosti OLYMPIC CASINO. Poplatok za vydanie novej Club Card je 1 euro.
 7. Spoločnosť OLYMPIC CASINO nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Používateľovi Club Card a za činnosti vykonané s Club Card, ktorá bola stratená alebo odcudzená, alebo ktorá už inak nie je v držbe Používateľa Club Card.
 8. Ak Používateľ Club Card nespĺňa požiadavky potrebné na udržanie jeho úrovne (levelu)  Club Card, spoločnosť OLYMPIC CASINO má právo uviesť úroveň a súvisiace výhody platné pre Používateľa Club Card do súladu s úrovňou, ktorej požiadavky Používateľ Club Card spĺňa. Okrem toho má spoločnosť OLYMPIC CASINO právo rozhodnúť sa, že nezruší Club Card (vyššej úrovne) vydanú Používateľovi Club Card skôr, avšak výhody sa Používateľovi Club Card poskytujú len v závislosti od úrovne, ktorej požiadavky Používateľ Club Card spĺňa.
 9. Spoločnosť OLYMPIC CASINO si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť osoby o vydanie Club Card a nevydať Club Card osobe, bez povinnosti odôvodniť takéto rozhodnutie.
 10. Používateľ Club Card môže kedykoľvek požiadať o zrušenie Club Card podaním príslušnej písomnej žiadosti spoločnosti OLYMPIC CASINO.
 11. OLYMPIC CASINO má právo bez ďalšieho zrušiť Club Card a anulovať získané Bonusové body, ak:
  1. Používateľ Club Card nepoužil Club Card po dobu 12 po sebe idúcich mesiacov (pokiaľ nie je dohodnuté inak);
  2. Club Card sa používa v rozpore s týmito Podmienkami;
  3. Používateľ Club Card porušil zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo tieto Podmienky a/alebo pravidlá hrania spoločnosti OLYMPIC CASINO a/alebo iné pravidlá a predpisy prijaté spoločnosťou OLYMPIC CASINO, s ktorými bol oboznámený.
 12. OLYMPIC CASINO nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Používateľovi Club Card v súvislosti so zrušením Club Card okrem prípadu, ak takéto vylúčenie zodpovednosti nie je povolené príslušnými právnymi predpismi.
 1. III.        ZÍSKAVANIE BONUSOVÝCH BODOV CLUB CARD
 1. Na získanie Bonusových bodov vložte Club Card do čítačky kariet počas hrania na výhernom stroji alebo predložte svoju Club Card zamestnancovi kasína skôr, ako sa začne hra na hracom stole.
 2. Počet získaných Bonusových bodov sa vypočíta na základe súčtu stávok uskutočnených počas hry a závisí od systému získavania bodov platného v deň činnosti.
 3. Výmenný kurz Bonusových bodov je 100 Bonusových bodov = 1 euro. Minimálny počet bodov, ktoré je možné vymeniť za peniaze je 100 Bonusových bodov.
 4. Bonusové body môžu byť použité na platenie za produkty a služby, účasť na kampaniach,ktoré si možno uplatniť v pokladni kasína spoločnosti OLYMPIC CASINO. Zostatok Bonusových bodov Používateľa sa znižuje o použité Bonusové body, pokiaľ spoločnosť OLYMPIC CASINO nestanoví inak.
 5. Spoločnosť OLYMPIC CASINO si vyhradzuje právo zmeniť zostatok Bonusových bodov Používateľa Club Card,  pokiaľ sa zostatok zmenil v dôsledku systémovej chyby, omylu alebo podvodu.
 6. Informácie o zostatku Bonusových bodov Používateľa Club Card je možné získať vo všetkých kasínach spoločnosti OLYMPIC CASINO.
 7. Bonusové body zostávajú platné 12 mesiacov po poslednom použití Club Card.
 8. Bonusové body sú viazané na konkrétneho Používateľa Club Card a nie je možné ich darovať, predať alebo iným spôsobom previesť na iné osoby.
 1. IV.       INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť: OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 953 080, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel Sro, vložka č. 37413/B,  telefón: +421 917 314 807, email: skinfo@oc.eu
 2. 25.       Zodpovednou osobou OLYMPIC CASINO je:  Ing. Ernest Mészáros, telefón: 00421 905 430 552, email: gdpr@emba.sk 
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi OLYMPIC CASINO SLOVAKIA a Používateľom Club Card.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Používateľ Club Card, alebo aby na základe žiadosti Používateľa Club Card sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  (článok 6 ods.1, písm. b) Nariadenia  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“))
 5. Osobné údaje súvisiace s Club Card sa uchovávajú po dobu 7 rokov od posledného použitia Club Card.
 6. OLYMPIC CASINO spracúva nasledovné osobné údaje Používateľa Club Card:  (meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, emailovú adresu a telefóne číslo), údaje z dokladu totožnosti Používateľa Club Card (názov dokladu totožnosti, sériové číslo, čas vydania, miesto vydania, dátum platnosti dokladu totožnosti), údaje o používaní Club Card, vrátane údajov o jednotlivých hrách.
 7. Osobné údaje získané počas doby, keď Používateľ Club Card  žiada o vydanie Club Card, sa vyžadujú pre fungovanie Club Card. OLYMPIC CASINO nemôže vydať Club Card, ak Používateľ Club Card neposkytne údaje potrebné na podanie žiadosti o Club Card. V prípade, že OLYMPIC CASINO nebude môcť spracúvať osobné údaje týkajúce sa používania Club Card, nebude tiež možné vypočítať Bonusové body pre Používateľa Club Card, ani určiť úroveň Club Card.
 8. Príjemcom/kategóriou príjemcov spracúvaných osobných údajov sú: CRM manažér, zamestnanci na zmene, kasíno manažér, zamestnanci oddelenia CRM, zamestnanci oddelenia dozoru, správca systému.  
 9. OLYMPIC CASINO môže poskytnúť osobné údaje Používateľa Club Card a údaje o používaní Club Card  spoločnostiam pôsobiacim v rámci skupiny Olympic Entertainment Group za účelom  zabezpečenia ochrany rizík OCS a spoločností pôsobiacim v rámci skupiny Olympic Entertainment Group, výkazníctva, auditu a vnútornej kontroly, štatistickým účelom. Skupina Olympic Entertainment Group zahŕňa tieto spoločnosti: Olympic Casino Estonia, Olympic Casino Latvia,Olympic Casino Lithuania, Olympic Casino, Olympic Casino Italy and Casino Malta by Olympic Casino..
 10. OLYMPIC CASINO nebude prenášať osobné údaje Používateľa Club Card do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 11. OLYMPIC CASINO používa automatizované rozhodovanie na výpočet úrovní Club Card a súvisiacich výhod.
 12. OLYMPIC CASINO má právo používať elektronické kontaktné údaje Používateľa Club Card na priamy marketing svojich produktov alebo služieb. Používateľ Club Card má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  ktoré sa ho týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke OLYMPIC CASINO vždy vyhovie a osobné údaje Používateľa Club Card na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
 13. Používateľ Club Card má právo získať od OLYMPIC CASINO potvrdenie o tom, či sa spracúvajú  osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno má Používateľ Club Card právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 14. Používateľ Club Card má právo na opravu nesprávnych osobných údajov ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov.
 15. Používateľ Club Card má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
 16. Používateľ Club Card má právo na výmaz svojich osobných údajov.
 17. Používateľ Club Card má právo na prenosnosť osobných údajov čo znamená, že Používateľ Club Card má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti OLYMPIC CASINO, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 18. Používateľ Club Card má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 19. Používateľ Club Card má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk
 20. Vyššie uvedené práva Používateľa Club Card (body 35 až 42) sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 Nariadenia, v Informačnom memorande prístupnom v každej prevádzke OLYMPIC CASINO ako aj na stránke www.olympic-casino.sk.
 21. Voči OLYMPIC CASINO si Používateľ Club Card  môže uplatniť svoje práva nasledovne:
 • písomne na adresu:            OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava
 • emailom  na adresu:           skinfo@oc.eu
 • telefonicky na číslo:            00421 905 430 552
 • osobne:                               v sídle OCS  na adrese: Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava

alebo v jednotlivých prevádzkach OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o.

 1. V.         OSTATNÉ PODMIENKY
 1. Spoločnosť OLYMPIC CASINO má právo zmeniť tieto Podmienky Club Card tým, že to oznámi Používateľovi Club Card minimálne 1 (jeden) mesiac vopred prostredníctvom webovej stránky spoločnosti OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o. a prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej Používateľom Club Card. Používateľ Club Card má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie        Club Card podaním príslušnej písomnej žiadosti spoločnosti OLYMPIC CASINO v prípade, že nesúhlasí so zmenami Podmienok.
 2. Na tieto Podmienky Club Card spoločnosti OLYMPIC CASINO platia právne predpisy Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z Podmienok Club Card sa urovnajú rokovaniami; ak sa nedá dosiahnuť vzájomná dohoda, spor sa postúpi na príslušný súd Slovenskej republiky.

Zaži atmosféru Las Vegas na Slovensku

Prežite jedinečnýú noc v štýle Las Vegas v kasínach Olympic Casino Slovakia. Pri prvom vstupe dostanete darček vo forme kreditu na hru úplne zadarmo.

Informácie pre členov

Klubová karta Olympic Casino je oveľa viac než len bežná vernostná karta. Ako držiteľ našej klubovej karty si môžete vychutnať vynikajúce výhody a špeciálne ponuky ako v našich baroch, tak v rámci rôznych kampaní.
Čítajte viac...